ddcobjectpts v.4.2024

หนังสือเวียนและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ


ไฟล์ เอกสาร/หนังสือ วันที่ลงระบบ เรื่อง ข้อมูล ดาวน์โหลด
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ โดยกองกฎหมาย สธ. 2562
17 ก.ค. 2567 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ โดยกองกฎหมาย สธ. 2562 อื่น ๆ
15 ครั้ง
เอกสารบรรยาย หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
15 ก.ค. 2567 เอกสารบรรยาย หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เอกสารประกอบการประชุม
24 ครั้ง
เอกสารบรรยาย ระบบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
15 ก.ค. 2567 เอกสารบรรยาย ระบบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) เอกสารประกอบการประชุม
26 ครั้ง
เอกสารการบรรยาย พรบ.ซื้อจ้าง 2560 และข้อคำถามที่สำคัญ
15 ก.ค. 2567 เอกสารการบรรยาย พรบ.ซื้อจ้าง 2560 และข้อคำถามที่สำคัญ เอกสารประกอบการประชุม
27 ครั้ง
เอกสารการบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
15 ก.ค. 2567 เอกสารการบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เอกสารประกอบการประชุม
23 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) -
ลว. 08 กรกฎาคม 2567
09 ก.ค. 2567 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
24 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ลว. 09 กรกฎาคม 2567
09 ก.ค. 2567 ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 หนังสือเวียน
111 ครั้ง
เอกสารบรรยาย ค่า K
04 ก.ค. 2567 เอกสารบรรยาย ค่า K เอกสารประกอบการประชุม
81 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 5 มิ.ย. 67 (PPT)
06 มิ.ย. 2567 เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 5 มิ.ย. 67 (PPT) เอกสารประกอบการประชุม
74 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสารประชุม DDC-CPBms วันที่ 5 มิ.ย. 67
05 มิ.ย. 2567 ตัวอย่างเอกสารประชุม DDC-CPBms วันที่ 5 มิ.ย. 67 เอกสารประกอบการประชุม
157 ครั้ง
แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
25 เม.ย. 2567 แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์ แบบฟอร์ม
100 ครั้ง
แบบฟอร์มใบส่งคืนครุภัณฑ์
25 เม.ย. 2567 แบบฟอร์มใบส่งคืนครุภัณฑ์ แบบฟอร์ม
73 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
04 เม.ย. 2567 ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวอย่าง/Templates
126 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสาร (Template) จ้างก่อสร้าง เพิ่มเติม
04 เม.ย. 2567 ตัวอย่างเอกสาร (Template) จ้างก่อสร้าง เพิ่มเติม ตัวอย่าง/Templates
90 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) วิธี e-bidding งานจ้าง
02 เม.ย. 2567 ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) วิธี e-bidding งานจ้าง ตัวอย่าง/Templates
119 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานคงเหลือของครุภัณฑ์ (.xlsx)
14 มี.ค. 2567 โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานคงเหลือของครุภัณฑ์ (.xlsx) อื่น ๆ
96 ครั้ง
Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง (ข)
11 มี.ค. 2567 Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ตัวอย่าง/Templates
60 ครั้ง
Workflow วิธี e-bidding วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
11 มี.ค. 2567 Workflow วิธี e-bidding วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ตัวอย่าง/Templates
69 ครั้ง
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.3/ว664 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ก่อนสภาเสนอผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป
27 ก.พ. 2567 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.3/ว664 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ก่อนสภาเสนอผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 2 -3 งบลงทุน
70 ครั้ง
เอกสาร (Power Point) ประกอบการประชุม 28 - 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67
26 ก.พ. 2567 เอกสาร (Power Point) ประกอบการประชุม 28 - 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67 เอกสารประกอบการประชุม
182 ครั้ง
รายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรมควบคุมโรค ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ในวาระ 2 )
25 ก.พ. 2567 รายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรมควบคุมโรค ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ในวาระ 2 ) งบลงทุน
284 ครั้ง
แบบฟอร์ม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25 ก.พ. 2567 แบบฟอร์ม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน
234 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 ก.พ. 2567 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
27 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
23 ก.พ. 2567 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
83 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 2567 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
85 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 2567 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
163 ครั้ง
แบบรับมอบครุภํณฑ์ กรณีการโอน
15 ก.พ. 2567 ใบส่งมอบ – รับมอบสินทรัพย์ (กรณีการโอน ภายในกรมควบคุมโรค) แบบฟอร์ม
185 ครั้ง
Power Point ประกอบการประชุม 12 - 14 ก.พ. 67
10 ก.พ. 2567 Power Point ประกอบการประชุม (จัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ 12 - 14 ก.พ. 67 เอกสารประกอบการประชุม
446 ครั้ง
Power Point ประกอบการประชุม เรื่องสินทรัพย์ วันที่ 12 - 14 ก.พ. 67
10 ก.พ. 2567 Power Point ประกอบการประชุม (สินทรัพย์) วันที่ 12 - 14 ก.พ. 67 เอกสารประกอบการประชุม
164 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/ ว41
ลว. 24 มกราคม 2567
02 ก.พ. 2567 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนังสือเวียน
182 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กวจ 0405.2/ ว108
ลว. 25 มีนาคม 2563
01 ก.พ. 2567 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) หนังสือเวียน
35 ครั้ง
e-book ข้อหารือแนวทางการดำนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01 ก.พ. 2567 e-book ข้อหารือแนวทางการดำนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แยกตามประเภทของหน่วยงาน (ปรับปรุงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ) ข้อวินิจฉัย/ข้อหารือ
53 ครั้ง
e-book ข้อหารือแนวทางการดำนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01 ก.พ. 2567 e-book ข้อหารือแนวทางการดำนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แยกตามประเภทข้อหารือ จำนวน 447 หน้า ข้อวินิจฉัย/ข้อหารือ
49 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว114
ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565
01 ก.พ. 2567 แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล หนังสือเวียน
24 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว56
ลว. 24 มกราคม 2566
24 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผูู้ประกอบวิชาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม หนังสือเวียน
162 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว581
ลว. 07 ธันวาคม 2563
10 ม.ค. 2567 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือเวียน
74 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว347
ลว. 08 กันยายน 2560
10 ม.ค. 2567 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง หนังสือเวียน
17 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว125
ลว. 01 มีนาคม 2566
01 ม.ค. 2567 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หนังสือเวียน
257 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว397
ลว. 11 กรกฎาคม 2566
01 ม.ค. 2567 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1) หนังสือเวียน
279 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว124
ลว. 01 มีนาคม 2566
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ หนังสือเวียน
236 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.5/ ว189
ลว. 29 มีนาคม 2566
01 ม.ค. 2567 กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม หนังสือเวียน
43 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ ว159
ลว. 20 มีนาคม 2566
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) หนังสือเวียน
59 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/ ว101
ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2566
01 ม.ค. 2567 การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง หนังสือเวียน
29 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค (กวจ.)0405.2/ ว78
ลว. 31 มกราคม 2565
01 ม.ค. 2567 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หนังสือเวียน
19 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว989
ลว. 29 กันยายน 2564
01 ม.ค. 2567 แนวปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างจัดแสดงนิทรรศการ หนังสือเวียน
131 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว348
ลว. 14 มิถุนายน 2564
01 ม.ค. 2567 การใช้ลายมือขื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียน
43 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ ว198
ลว. 08 เมษายน 2564
01 ม.ค. 2567 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หนังสือเวียน
20 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ ว279
ลว. 13 พฤษภาคม 2564
01 ม.ค. 2567 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียน
17 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค 0433.4/ ว568
ลว. 30 พฤศจิกายน 2563
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียน
21 ครั้ง
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Power Point)
01 ม.ค. 2567 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Power Point) กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
50 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
14 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
01 ม.ค. 2567 Power Point ประกอบการประชุม (สินทรัพย์) วันที่ 8 - 9 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการประชุม
152 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธีเฉพาะเจาะจง
01 ม.ค. 2567 ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธีเฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง/Templates
483 ครั้ง
แบบฟอร์มสัญญาจ้างก่อสร้าง
01 ม.ค. 2567 แบบฟอร์มสัญญาจ้างก่อสร้าง .docx แบบฟอร์ม
193 ครั้ง
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธี e-bidding
01 ม.ค. 2567 ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธี e-bidding ตัวอย่าง/Templates
353 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว119
ลว. 07 มีนาคม 2561
01 ม.ค. 2567 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียน
50 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว214
ลว. 18 พฤษภาคม 2563
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หนังสือเวียน
33 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค 0433.2/ ว206
ลว. 01 พฤษภาคม 2562
01 ม.ค. 2567 คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียน
16 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ ว404
ลว. 13 กรกฎาคม 2566
01 ม.ค. 2567 แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 2566 หนังสือเวียน
15 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค 0433.2/ ว135
ลว. 03 มีนาคม 2566
01 ม.ค. 2567 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียน
52 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ ว 499
ลว. 28 สิงหาคม 2566
01 ม.ค. 2567 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง FACTOR F ใหม่ หนังสือเวียน
70 ครั้ง
หนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว258
ลว. 04 มิถุนายน 2561
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย หนังสือเวียน
88 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว111
ลว. 05 มีนาคม 2561
01 ม.ค. 2567 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หนังสือเวียน
11 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว496
ลว. 29 ธันวาคม 2560
01 ม.ค. 2567 การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียน
144 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว973
ลว. 23 กันยายน 2564
01 ม.ค. 2567 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 หนังสือเวียน
40 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว457
ลว. 19 กันยายน 2562
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หนังสือเวียน
17 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 022120
ลว. 31 พฤษภาคม 2561
01 ม.ค. 2567 ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ข้อวินิจฉัย/ข้อหารือ
16 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ ว179
ลว. 09 เมษายน 2561
01 ม.ค. 2567 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียน
15 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว476
ลว. 30 กันยายน 2562
01 ม.ค. 2567 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียน
16 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว117
ลว. 12 มีนาคม 2562
01 ม.ค. 2567 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา หนังสือเวียน
20 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ ว 322
ลว. 24 สิงหาคม 2560
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียน
15 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว208
ลว. 02 พฤษภาคม 2561
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา หนังสือเวียน
18 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ ว62
ลว. 05 กุมภาพันธ์ 2562
01 ม.ค. 2567 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หนังสือเวียน
16 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ ว259
ลว. 04 มิถุนายน 2561
01 ม.ค. 2567 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติากรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียน
15 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว453
ลว. 28 พฤศจิกายน 2560
01 ม.ค. 2567 การดำเนินการผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หนังสือเวียน
16 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว217
ลว. 07 พฤษภาคม 2561
01 ม.ค. 2567 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 79 หนังสือเวียน
37 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว260
ลว. 05 มิถุนายน 2561
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค หนังสือเวียน
12 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจรตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555
01 ม.ค. 2567 ระเบียบคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจรตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
49 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ลว. 11 พฤษภาคม 2564
01 ม.ค. 2567 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประชุมออนไลน์ กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
31 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ลงวันที่ ว85
ลว. 06 กันยายน 2561
01 ม.ค. 2567 ลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ หนังสือเวียน
15 ครั้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว155
ลว. 23 มีนาคม 2561
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา หนังสือเวียน
32 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ 38770
ลว. 04 ตุลาคม 2565
01 ม.ค. 2567 ข้อหารือการนับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ข้อวินิจฉัย/ข้อหารือ
67 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว346
ลว. 08 กันยายน 2560
01 ม.ค. 2567 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง หนังสือเวียน
13 ครั้ง
หนังสืดด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว452
ลว. 17 กันยายน 2562
01 ม.ค. 2567 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง หนังสือเวียน
15 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
12 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
10 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
14 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
14 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
12 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
12 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
13 ครั้ง
กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
01 ม.ค. 2567 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
42 ครั้ง
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ ว458
ลว. 09 สิงหาคม 2566
02 ต.ค. 2566 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม หนังสือเวียน
212 ครั้ง
หนังสือ ที่ กค 0410.3/ ว43
ลว. 29 มกราคม 2562
09 ก.ค. 2566 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หนังสือเวียน
12 ครั้ง
หนังสือ ที่ นร 0704/ ว 37
ลว. 06 กรกฎาคม 2559
09 ก.ค. 2566 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือเวียน
9 ครั้ง
โปรแกรม/คู่มือ
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ โดยกองกฎหมาย สธ. 2562 size 10 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง วันที่ 17 ก.ค. 2567
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานคงเหลือของครุภัณฑ์ (.xlsx) size 20 KB ดาวน์โหลด 96 ครั้ง วันที่ 14 มี.ค. 2567

แบบฟอร์ม/เอกสารประชุม/Templates
เอกสารบรรยาย หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ size 8 MB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง วันที่ 15 ก.ค. 2567
เอกสารบรรยาย ระบบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) size 6 MB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง วันที่ 15 ก.ค. 2567
เอกสารการบรรยาย พรบ.ซื้อจ้าง 2560 และข้อคำถามที่สำคัญ size 3 MB ดาวน์โหลด 27 ครั้ง วันที่ 15 ก.ค. 2567
เอกสารการบรรยาย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน size 1 MB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง วันที่ 15 ก.ค. 2567
เอกสารบรรยาย ค่า K size 3 MB ดาวน์โหลด 81 ครั้ง วันที่ 04 ก.ค. 2567
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 5 มิ.ย. 67 (PPT) size 6 MB ดาวน์โหลด 74 ครั้ง วันที่ 06 มิ.ย. 2567
ตัวอย่างเอกสารประชุม DDC-CPBms วันที่ 5 มิ.ย. 67 size 16 MB ดาวน์โหลด 157 ครั้ง วันที่ 05 มิ.ย. 2567
แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์ size 16 KB ดาวน์โหลด 100 ครั้ง วันที่ 25 เม.ย. 2567
แบบฟอร์มใบส่งคืนครุภัณฑ์ size 15 KB ดาวน์โหลด 73 ครั้ง วันที่ 25 เม.ย. 2567
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง size 83 KB ดาวน์โหลด 126 ครั้ง วันที่ 04 เม.ย. 2567
ตัวอย่างเอกสาร (Template) จ้างก่อสร้าง เพิ่มเติม size 27 KB ดาวน์โหลด 90 ครั้ง วันที่ 04 เม.ย. 2567
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (Template) วิธี e-bidding งานจ้าง size 2 MB ดาวน์โหลด 119 ครั้ง วันที่ 02 เม.ย. 2567
Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) size 160 KB ดาวน์โหลด 60 ครั้ง วันที่ 11 มี.ค. 2567
Workflow วิธี e-bidding วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท size 272 KB ดาวน์โหลด 69 ครั้ง วันที่ 11 มี.ค. 2567
เอกสาร (Power Point) ประกอบการประชุม 28 - 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 67 size 3 MB ดาวน์โหลด 182 ครั้ง วันที่ 26 ก.พ. 2567
ใบส่งมอบ – รับมอบสินทรัพย์ (กรณีการโอน ภายในกรมควบคุมโรค) size 14 KB ดาวน์โหลด 185 ครั้ง วันที่ 15 ก.พ. 2567
Power Point ประกอบการประชุม (จัดซื้อจัดจ้าง) วันที่ 12 - 14 ก.พ. 67 size 10 MB ดาวน์โหลด 446 ครั้ง วันที่ 10 ก.พ. 2567
Power Point ประกอบการประชุม (สินทรัพย์) วันที่ 12 - 14 ก.พ. 67 size 33 MB ดาวน์โหลด 164 ครั้ง วันที่ 10 ก.พ. 2567
Power Point ประกอบการประชุม (สินทรัพย์) วันที่ 8 - 9 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร size 34 MB ดาวน์โหลด 152 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธีเฉพาะเจาะจง size 1 MB ดาวน์โหลด 483 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
แบบฟอร์มสัญญาจ้างก่อสร้าง .docx size 230 KB ดาวน์โหลด 193 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง(Template) วิธี e-bidding size 1 MB ดาวน์โหลด 353 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567

รายการงบลงทุน
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.3/ว664 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ก่อนสภาเสนอผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 2 -3 size 8 MB ดาวน์โหลด 70 ครั้ง วันที่ 27 ก.พ. 2567
รายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรมควบคุมโรค ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ในวาระ 2 ) size 80 KB ดาวน์โหลด 284 ครั้ง วันที่ 25 ก.พ. 2567
แบบฟอร์ม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 size 18 KB ดาวน์โหลด 234 ครั้ง วันที่ 25 ก.พ. 2567

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 size 493 KB ดาวน์โหลด 27 ครั้ง วันที่ 23 ก.พ. 2567
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 size 69 KB ดาวน์โหลด 83 ครั้ง วันที่ 23 ก.พ. 2567
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 size 662 KB ดาวน์โหลด 85 ครั้ง วันที่ 23 ก.พ. 2567
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 size 1 MB ดาวน์โหลด 163 ครั้ง วันที่ 23 ก.พ. 2567
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) size 211 KB ดาวน์โหลด 24 ครั้ง วันที่ 09 ก.ค. 2567
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Power Point) size 7 MB ดาวน์โหลด 50 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 size 293 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
ระเบียบคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจรตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 size 55 KB ดาวน์โหลด 49 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประชุมออนไลน์ size 90 KB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 size 51 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 size 99 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 size 110 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 size 50 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 size 93 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 size 85 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 size 50 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567
กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 size 50 KB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง วันที่ 01 ม.ค. 2567