ddcobjectpts v.4.2024

ทีมงานพัฒนาระบบ (กองบริหารการคลัง)
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

ที่ปรึกษา
กรมควบคุมโรค
Project Manager

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการ
กองบริหารการคลัง
Project Manager

นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์

นวก.พัสดุชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการคลัง
Co-Manager

นางสาวนัทพร วงษ์ละคร

จพง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง
วิเคราะห์ระบบ

นายธนัชพงศ์ นพเมธีเกษมนนท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง
Full Stack Developer

ทีมงานพัฒนาระบบ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์)
นายกมล พจชนะ

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
สคร. 3 นครสวรรค์
Programer & Developer